Cod sursa(job #2738418)

Utilizator stefan.popescuPopescu Stefan stefan.popescu Data 5 aprilie 2021 20:05:28
Problema Cadrane Scor 100
Compilator cpp-64 Status done
Runda Arhiva de probleme Marime 2.7 kb
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define SERVER 0
const string nameFile="cadrane";
ifstream in (nameFile+".in");
ofstream out(nameFile+".out");
typedef pair<int, int> Pii;
#if (SERVER)
  #define in cin
  #define out cout
#endif
const int nmax=1e5;
int n;
Pii a[nmax+2];
vector <int> nrmX, nrmY;
inline Pii pSum(Pii p1, Pii p2){
  return make_pair(p1.first+p2.first, p1.second+p2.second);
}
struct segNode{
  Pii dp[2]; ///daca am aplicat deja operatia sau nu
  segNode(){
    dp[0]=dp[1]={0, 0};
  };
  friend segNode operator + (const segNode ss1, const segNode ss2){
    segNode temp;
    temp.dp[0]=pSum(ss1.dp[0], ss2.dp[0]);
    temp.dp[1]=min(pSum(ss1.dp[0], ss2.dp[1]), pSum(ss1.dp[1], make_pair(ss2.dp[0].second, ss2.dp[0].first)));
    return temp;
  }
};
class segTree{
public:
  vector <segNode> seg;
  int segSize;
  void assign(int n){
    segSize=n;
    seg.resize(2*n);
  }
  void pointUpdate(int poz, Pii val){
    updateUtil(0, 0, segSize-1, poz, val);
  }
  int totalQuery(){
    return seg[0].dp[1].first;
  }
private:
  void updateUtil(int pozAct, int st, int dr, int pozQ, Pii & valQ){
    if(st==dr){
      seg[pozAct].dp[0]=pSum(valQ, seg[pozAct].dp[0]);
      seg[pozAct].dp[1]=make_pair(seg[pozAct].dp[0].first+seg[pozAct].dp[0].second, seg[pozAct].dp[0].first+seg[pozAct].dp[0].second);
      return;
    }
    int mij=(st+dr)/2;
    if(pozQ<=mij)
      updateUtil(pozAct+1, st, mij, pozQ, valQ);
    else
      updateUtil(pozAct+2*(mij-st+1), mij+1, dr, pozQ, valQ);
    seg[pozAct]=seg[pozAct+1]+seg[pozAct+2*(mij-st+1)];
  }
};
segTree arb;
int main()
{
  in>>n;
  for(int i=1; i<=n; i++){
    in>>a[i].first>>a[i].second;
    nrmX.push_back(a[i].first), nrmY.push_back(a[i].second);
  }
  sort(nrmX.begin(), nrmX.end()), sort(nrmY.begin(), nrmY.end());
  nrmX.erase(unique(nrmX.begin(), nrmX.end()), nrmX.end()), nrmY.erase(unique(nrmY.begin(), nrmY.end()), nrmY.end());
  for(int i=1; i<=n; i++)
    a[i].first=lower_bound(nrmX.begin(), nrmX.end(), a[i].first)-nrmX.begin(),
    a[i].second=lower_bound(nrmY.begin(), nrmY.end(), a[i].second)-nrmY.begin();
  arb.assign(nrmY.size());
  for(int i=1; i<=n; i++)
    arb.pointUpdate(a[i].second, {0, 1});
  sort(a+1, a+n+1);
  int poz=1;
  int maxi=0;
  while(poz<=n){
    int pp=poz;
    while(pp<=n&&a[pp].first==a[poz].first){
      arb.pointUpdate(a[pp].second, {1, 0});
      pp++;
    }
    maxi=max(maxi, arb.totalQuery());
    for(int i=poz; i<pp; i++)
      arb.pointUpdate(a[i].second, {0, -1});
    poz=pp;
  }
  out<<maxi<<"\n";
  return 0;
}