Diferente pentru problema/kgraf intre reviziile #8 si #15

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

h2. Restricţii
* $1 ≤ N,K ≤ 300$
* $1 ≤ M ≤ 900$
* $0 ≤ M ≤ 900$
* Costurile de pe muchii sunt numere nenegative mai mici sau egale cu $1.000.000$
* Pentru $90%$ din teste $K ≤ 200$.
* Pentru $25%$ din teste $N ≤ 15$ si $M ≤ 30$
* Pentru alte $25%$ din teste $N ≤ 100$
* Pentru $70%$ din teste $K ≤ 200$
h2. Exemplu

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
6934