Cod sursa(job #2404027)

Utilizator ptudortudor P ptudor Data 12 aprilie 2019 11:06:59
Problema Ferma2 Scor 100
Compilator cpp-64 Status done
Runda Arhiva de probleme Marime 1.42 kb
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
ifstream in("ferma2.in");
ofstream out("ferma2.out");
int n,k,vert,oriz,diag,a[1005][1005],s[1005][1005],s_diag[1005][1005];
int main()
{int i,j,dif;
  in>>n>>k;
  for (i=1;i<=n;i++)
    for (j=1;j<=i;j++)
      in>>a[i][j];

  ///creez sumele partiale
  for (i=1;i<=n;i++)
    for (j=1;j<=n;j++)
      s[i][j]=a[i][j]+s[i-1][j]+s[i][j-1]-s[i-1][j-1];

  ///creez sumele pe diagonala
  for (dif=0;dif<n;dif++)
    for (j=1;j<=n-dif;j++)
    {
      i=j+dif;
      if (j==1)
        s_diag[i][j]=a[i][j]+s_diag[i][j+1];
      else
        s_diag[i][j]=a[i][j]+s_diag[i-1][j-1]+s_diag[i][j+1]-s_diag[i-1][j];
    }
  for (i=1;i<=n;i++)s_diag[i][0]=s_diag[i][1];

  ///iterez prin toate posibilitatile
  int suma=0,maxim=-1;
  for (vert=0;vert<=k;vert++)
    for (oriz=0;oriz<=k-vert;oriz++)
    {
      diag=k-(oriz+vert);
      suma=0;
      if (vert>0)
      suma+=s[n][vert];
      if (oriz>0)
      suma+=s[n][n]-s[n][vert]-s[n-oriz][n]+s[n-oriz][vert];
      if(diag>0)
      suma+=s_diag[n-oriz][n-oriz-diag+1]-s_diag[vert+diag-1][vert]
        +s[vert+diag-1][n]-s[vert+diag-1][vert];

      maxim=max(maxim,suma);
    }
  out<<maxim<<"\n";
  out.close();
  in.close();
  return 0;
}