Cod sursa(job #2376993)

Utilizator Eduard_BrasoveanuEduard Brasoveanu Eduard_Brasoveanu Data 8 martie 2019 20:42:18
Problema Ferma Scor 0
Compilator cpp-64 Status done
Runda Arhiva de probleme Marime 1.74 kb
#include <algorithm>
#include <fstream>
#include <iostream>

using namespace std;

ifstream fin("ferma3.in");
ofstream fout("ferma3.out");

const int NMAX = 405;

int N, M, V, numarul_zonei;
int matrice[NMAX][NMAX];
int matriceFill[NMAX][NMAX];
int di[4] = {-1, 0, 1, 0};
int dj[4] = {0, 1, 0, -1};
int d[NMAX*NMAX];

bool OK(int i, int j)
{
  if(i < 1 || j < 1 || i > N || j > M)
    return false;
  if(matriceFill[i][j] != 0)
    return false;
  return true;
}

void algFill(int x, int y)
{
  matriceFill[x][y] = numarul_zonei; //Memoram in matricea Fill, numarul zonei in care suntem acum
  d[numarul_zonei]++; //Incrementam cate elemente fac parte in acest moment din insula curenta
  for(int i = 0; i < 4; i++)
  {
    int noul_i = x + di[i]; //Formam noul i pe care il vom accesa
    int noul_j = y + dj[i]; //Formam noul j pe care il vom accesa
    if(OK(noul_i, noul_j) && matrice[x][y] == matrice[noul_i][noul_j]) // Daca elementul curent este corespunzator, executam algoritmul
      algFill(noul_i, noul_j); // Apelam recursiv algoritmul de Fill
  }
}

int main()
{
  int maxim = 0;

  fin >> V >> N >> M;
  for(int i = 1; i <= N; i++)
  {

    for(int j = 1; j <= M; j++)
    {
      char c;
      fin >> c;
      matrice[i][j] = (int) c;
    }
  }
  for(int i = 1; i <= N; i++)
  {
    for(int j = 1; j <= M; j++)
    {
      if(!matriceFill[i][j])
      {
        numarul_zonei++;
        algFill(i, j);
        if(maxim < d[numarul_zonei])
          maxim = d[numarul_zonei];
      }
    }
  }

  if(V == 1)
    fout << maxim << "\n";
}