Cod sursa(job #2142192)

Utilizator jeanFMI - Petcu Ion Cristian jean Data 24 februarie 2018 20:38:30
Problema Trie Scor 0
Compilator cpp Status done
Runda Arhiva educationala Marime 1.77 kb
#include<fstream>
#include<string>
using namespace std;
 
int op,N,c,j,cuvant,ok;
char cuv[30];
 
struct Trie { int inf; Trie *fiu[30]; } *R,*nou;
 
void add (Trie *&nod, int i)
{
  c=(int)(cuv[i]-'a');
 
  if(i==N)
  {
    nod->inf++;
    return ;
  }
   
  if(nod->fiu[c]==NULL)  
  {
    nou=new Trie;
    nou->inf=0;
    for(j=0;j<26;j++)
      nou->fiu[j]=NULL;
    nod->fiu[c]=nou;
  }
     
  add(nod->fiu[c],i+1);
}
 
void del (Trie *&nod, int i)
{
  int c=(int)(cuv[i]-'a');
   
  if(i==N) nod->inf--;
   
    else del(nod->fiu[c],i+1);
   
  if(i!=N)
    if(ok) nod->fiu[c]=NULL;
      else return;
   
  if(nod==R) return;
   
  ok=0;
  if(nod->inf==0)
  {
    ok=1;
     
    for(j=0;j<26&&ok;j++)
      if(nod->fiu[j]) ok=0;
     
    if(ok)
    {
      delete nod;
      nod=NULL;
    }
  }
}
 
int find (Trie *nod, int i)
{
  c=(int)(cuv[i]-'a');
   
  if(i==N) return nod->inf;
  if(nod->fiu[c]) return find(nod->fiu[c],i+1);
  return 0;
}
 
int query (Trie *nod, int i)
{
  c=(int)(cuv[i]-'a');
  if(i==N) return N;
  if(nod->fiu[c]) 
    return query(nod->fiu[c],i+1);
  return i;
}
 
int main()
{
  ifstream f("trie.in");
  ofstream g("trie.out");
   
  R=new Trie;
  R->inf=0;
  for(j=0;j<26;j++)
    R->fiu[j]=NULL;
   
  while(f>>op)
  {
    cuvant++;
    for(j=0;j<30;j++)
      cuv[j]='\0';
    f>>cuv;
    N=strlen(cuv);
     
    switch(op)
    {
    case 0: add(R,0); break;
    case 1: del(R,0); break;
    case 2: g<<find(R,0)<<'\n'; break;
    case 3: g<<query(R,0)<<'\n'; break;
    }
  }
   
  f.close();
  g.close();
  return 0;
}