Cod sursa(job #2080015)

Utilizator Ruxandra985Nanu Ruxandra Laura Ruxandra985 Data 2 decembrie 2017 12:06:50
Problema Ferma2 Scor 100
Compilator cpp Status done
Runda Arhiva de probleme Marime 1.17 kb
#include <cstdio>
#include <iostream>

using namespace std;
int a[1001][1001],sv[1001][1001],so[1001][1001],sd[1001][1001],d[1001][1001];
int main()
{
  FILE *fin=fopen ("ferma2.in","r");
  FILE *fout=fopen ("ferma2.out","w");
  int n,k,s,i,j,l,sol;
  fscanf(fin,"%d%d",&n,&k);
  s=0;
  for (i=1;i<=n;i++)
    for (j=1;j<=i;j++){
      fscanf (fin,"%d",&a[i][j]);
      s+=a[i][j];
      sv[i][j]=sv[i-1][j]+a[i][j];
      so[i][j]=so[i][j-1]+a[i][j];
      sd[i][j]=sd[i-1][j-1]+a[i][j];
    }
  //calculez normal d[1][1]
  l=n-k;
  for (i=1;i<=l;i++)
    for (j=1;j<=i;j++)
      d[1][1]+=a[i][j];
  sol=d[1][1];
  for (i=2;i+l-1<=n;i++){
    // cand j=1 calculez pe d[i][j] din d[i-1][j]
    j=1;
    d[i][j]=d[i-1][j]-(sd[i+l-2][j+l-1]-sd[i-2][j-1])+so[i+l-1][j+l-1];
    sol=min (sol,d[i][j]);
    for (j=2;j<=i;j++){
      // il calculez pe d[i][j] din d[i][j-1]
      d[i][j]=d[i][j-1]-(sv[i+l-1][j-1]-sv[i-1][j-1])+(sd[i+l-1][j+l-1]-sd[i-1][j-1]);
      sol=min(sol,d[i][j]);
    }
  }
  fprintf (fout,"%d",s-sol);
  return 0;
}