Cod sursa(job #1474751)

Utilizator enedumitruene dumitru enedumitru Data 22 august 2015 20:11:46
Problema Ferma2 Scor 100
Compilator cpp Status done
Runda Arhiva de probleme Marime 1.34 kb
#include<fstream>
using namespace std;
ifstream f("ferma2.in"); ofstream g("ferma2.out");
const int N = 1002;
//const int INF =
int n,k,a[N][N],sl[N][N],sc[N][N],sd[N][N],d[N][N];
void citire()
{  f>>n>>k;
  for(int i=1;i<=n;++i)
    for(int j=1;j<=i;++j)
      f>>a[i][j];
}
void calc()
{  for(int i=1;i<=n;++i)
    for(int j=1;j<=i;++j)
    {  sl[i][j]=sl[i][j-1]+a[i][j];
      sc[i][j]=sc[i-1][j]+a[i][j];
      sd[i][j]=sd[i-1][j-1]+a[i][j];
    }
}
void dinamica() // d[i][j] = profitul minimim pentru un triunghi de latura n - k, cu coltul in (i, j)
{  int i,j;
  for (i=1;i<=n;++i)
    for(j=1;j<=i;++j)
      d[i][j]=-1;
  d[n][1]=0;
  for(i=k+1;i<=n;++i) d[n][1]+=sl[i][i- k];
  for(j=2;j<=k+1;++j)
    d[n][j]= d[n][j-1]-(sc[n][j-1]-sc[k][j-1])+(sd[n][j+ n-k-1]-sd[k][j-1]);
  for(i=n-1;i>=n-k;--i)
    for(j=1;j+n-k-1<=i;++j)
      d[i][j]=d[i+1][j]-(sl[i+1][j+n -k-1]- sl[i+1][j-1])+(sd[i][j+n-k-1]-sd[i-(n-k)][j-1]);
}
void rez()
{  int minim=0x3f3f3f3f,sum=0;
  for(int i=1;i<=n;++i)
    for(int j=1;j<=i;++j)
    {  sum+=a[i][j];
      if(d[i][j]!=-1 && d[i][j]<minim) minim=d[i][j];
    }
  g<<sum-minim<<'\n'; g.close();
}
int main()
{  citire();
  calc();
  dinamica();
  rez();
  return 0;
}