Cod sursa(job #1281487)

Utilizator Andreiii500Puiu Antonio Andrei Andreiii500 Data 3 decembrie 2014 11:11:10
Problema Ferma2 Scor 90
Compilator cpp Status done
Runda Arhiva de probleme Marime 1.56 kb
// Poate ar trebui sa folosesc fisiere din <stdio.h> ca sa iau 100p...

#include<fstream>
#include<iomanip>
using namespace std;

ifstream in("ferma2.in");
ofstream out("ferma2.out");

#define dim 1005 //105

int mat[dim][dim], lin[dim][dim];
int n,lung;

void afismat(int matr[][dim])
{
  int i,j;
  for(i=1;i<=n;++i)
  {
    for(j=1;j<=n;++j) out<<setw(4)<<matr[i][j];
    out<<"\n";
  }
  out<<"\n";
}

int calcsuma(int y, int x, int dist)
{
  int su,i,j;

  su=0;
  for(i=0;i<dist;++i)
    su+= lin[y+i][x+i] - lin[y+i][x-1];
    //for(j=0;j<=i;++j)
      //su+= mat[y+i][x+j];

  return su;
}

int main()
{
  int i,j,k,n2,su,sumin,y,x,sutot;

  in>>n>>k;
  for(i=1;i<=n;++i)
    for(j=1;j<=i;++j)
      in>>mat[i][j];

  for(i=1;i<=n;++i)
    lin[i][0]=0;

  for(i=1;i<=n;++i)
    for(j=1;j<=n;++j)
      lin[i][j]=lin[i][j-1] + mat[i][j];

  //afismat(mat);
  //afismat(lin);
  //afismat(col);


  y=1;
  x=1;
  lung=n-k;
  sumin=calcsuma(1, 1, lung);
  for(i=1;i<=k+1;++i)
    for(j=1;j<=i;++j)
    {
      su=calcsuma(i, j, lung);
      //out<<"su ("<<i<<", "<<j<<") = "<<su<<"\n";
      if(su<sumin)
      {
        sumin=su;
        y=i;
        x=j;
      }
    }

  //out<<"Sumin="<<sumin<<"\n";
  //out<<"("<<y<<", "<<x<<")\n\n";

  sutot=calcsuma(1, 1, n);
  //out<<"Final: "<<(sutot-sumin)<<"\n";
  out<<(sutot-sumin);

  return 0;
}